注册

BR8513019010

BR8513019010 槽体, PVC, BR 85130, 白色

BR8513019010
BR8513019010 槽体, PVC, BR 85130, 白色
产品部分截面图底槽 底板
产品完整截面图底槽 底板

槽体, PVC, BR 85130, 白色

产品编号:BR8513019010
欧洲商品编号:

4012740210508

包装单元:8 米
 • BR8513019010
  BR8513019010 槽体, PVC, BR 85130, 白色
  BR8513019010
 • BR8513019010
  产品部分截面图底槽 底板
 • BR8513019010
  产品完整截面图底槽 底板
 • BR8513019010 槽体, PVC, BR 85130, 白色
 • 产品部分截面图底槽 底板
 • 产品完整截面图底槽 底板
所有数据均不保证完全正确且可能进行技术性修改。